Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Uitvoeringsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Hoofdstuk

Taakveld

Programma Langedijk

baten

lasten

0 - Bestuur en ondersteuning

0.1 - Bestuur

Besturen en burgers

0

2.760

0.10 - Reserves Besturen en burgers

Besturen en burgers

996

0

0.10 - Reserves Veiligheid

Veiligheid

0

0

0.10 - Reserves Economie

Economie

0

0

0.10 - Reserves Onderwijs

Onderwijs

25

11

0.10 - Reserves Cultuur

Cultuur

0

0

0.10 - Reserves Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

32

277

0.10 - Reserves Sociaal domein

Sociaal domein

64

1

0.10 - Reserves Openbare ruimte

Openbare ruimte

213

12

0.10 - Reserves Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

674

0

0.11 - Resultaat van rekening baten en lasten

Resultaat van rekening baten en lasten

0

0

0.2 - Burgerzaken

Besturen en burgers

488

1.128

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

Openbare ruimte

389

575

0.4 - Ondersteuning organisatie (overhead)

Besturen en burgers

433

8.445

0.5 - Treasury

Algemene dekkingsmiddelen

222

-888

0.61 - OZB woningen

Algemene dekkingsmiddelen

3.428

0

0.62 - OZB niet-woningen

Algemene dekkingsmiddelen

1.674

0

0.64 - Belastingen Overig

Algemene dekkingsmiddelen

1.693

333

0.7 - Algemene uitkering/overige uitkeringen

Algemene dekkingsmiddelen

35.505

4

0.8 - Overige baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

0

1.035

0.8 - Onvoorzien

Onvoorzien

0

100

0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)

Vennootschapsbelasting

0

0

Totaal 0 - Bestuur en ondersteuning

45.835

13.792

1 - Veiligheid

1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer

Veiligheid

1

1.591

1.2 - Openbare orde en veiligheid

Veiligheid

0

218

Totaal 1 - Veiligheid

1

1.809

2 - Verkeer en vervoer

2.1 - Verkeer en vervoer

Openbare ruimte

105

3.710

2.3 - Recreatieve havens

Openbare ruimte

0

12

2.4 - Economische havens en waterwegen

Openbare ruimte

0

476

Totaal 2 - Verkeer en vervoer

105

4.198

3 - Economie

3.1 - Economische ontwikkeling

Economie

1

341

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Ruimtelijke ordening

595

615

3.3 - Bedrijfsloket en -regelingen

Economie

5

3

3.4 - Economische promotie

Openbare ruimte

117

280

Totaal 3 - Economie

717

1.239

4 - Onderwijs

4.2 - Onderwijshuisvesting

Onderwijs

260

2.007

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Onderwijs

304

607

Totaal 4 - Onderwijs

563

2.614

5 - Sport, cultuur en recreatie

5.1 - Sportbeleid en -activering

Sociaal domein

1

159

5.2 - Sportaccommodaties

Openbare ruimte

403

1.847

5.3 - Cultuurpresentatie -productie -partic.

Cultuur

1

185

5.4 - Musea

Cultuur

0

0

5.5 - Cultureel erfgoed

Cultuur

6

209

5.6 - Media

Cultuur

0

312

5.7 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Openbare ruimte

10

2.582

Totaal 5 - Sport, cultuur en recreatie

421

5.295

6 - Sociaal domein

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Sociaal domein

431

3.888

6.3 - Inkomensregelingen

Sociaal domein

4.568

4.666

6.4 - Begeleide participatie

Sociaal domein

0

1.566

6.5 - Arbeidsparticipatie

Sociaal domein

176

1.575

6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Sociaal domein

49

1.897

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

Sociaal domein

140

2.590

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

Sociaal domein

106

5.525

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

Sociaal domein

0

1.340

Totaal 6 - Sociaal domein

5.470

23.046

7 - Volksgezondheid en milieu

7.1 - Volksgezondheid

Sociaal domein

0

1.089

7.2 - Riolering

Openbare ruimte

6.598

5.768

7.3 - Afval

Openbare ruimte

3.321

2.475

7.4 - Milieubeheer

Milieu

1

575

7.5 - Begraafplaatsen

Openbare ruimte

271

302

Totaal 7 - Volksgezondheid en milieu

10.191

10.209

8 - VHROSV

8.1 - Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

1

863

8.2 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen

Ruimtelijke ordening

2.174

1.897

8.3 - Wonen en bouwen

Ruimtelijke ordening

869

1.093

Totaal 8 - VHROSV

3.045

3.853

Totaal

66.347

66.054

ga terug