Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

EMU-saldo

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) heeft tot doel om bij te dragen aan de EMU-norm van maximaal 3% tekort op de Begroting van het Rijk. De wet biedt extra waarborgen en zekerheden om de overheidsfinanciën op een houdbaar pad te houden. De Wet HOF stelt dat decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning moeten leveren bij het streven om te voldoen aan de Europese begrotingsdoelstellingen. In de wet staat niet vermeld dat de decentrale overheden een begrotingsevenwicht in EMU-termen moeten realiseren. Op grond van artikel 20 lid 1b BBV en artikel 23a BBV moet het EMU-saldo worden opgenomen van het begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren. Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van een (lokale) overheid. Hierbij zitten ook de inkomsten en uitgaven met een kapitaalkarakter, zoals aan- en verkopen grond, investeringen en investeringsbijdragen.

Het onderstaande schema geeft de berekening van het EMU-saldo van de gemeente Langedijk van 2018 tot en met 2023 weer:

Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV,
artikel 17c)

-1.266

-1.680

-1.410

-900

-1.605

-1.135

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.013

5.486

4.921

5.834

6.284

6.464

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

2.615

2.122

3.231

3.313

1.513

1.505

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-8.294

-10.360

-12.193

-7.518

-4.400

-4.838

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

472

0

0

0

0

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) voor zover niet op exploitatie verantwoord

2.167

0

0

0

0

0

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0

0

0

0

0

0

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

0

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

-1.429

-1.997

-2.265

-2.576

-805

-805

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

0

0

0

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-2.194

-5.957

-7.716

-1.847

987

1.191

In 2020 ontstaat een negatief EMU-saldo van € 7.716.000. Dit betekent dat de gemeente Langedijk in 2020 meer uitgaven (inclusief uitgaven met een kapitaalkarakter, zoals verkopen grond, investeringen en investeringsbijdragen) heeft dan inkomsten. Het negatieve EMU-saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwachte investeringen in (im)materiële vaste activa. Ook in 2021 is het EMU-saldo nog negatief, maar vanaf 2022 wordt het EMU-saldo positief. Dit betekent dat er vanaf 2022 meer inkomsten dan uitgaven zijn.

Het EMU-saldo van de gemeente Langedijk maakt onderdeel uit van het totale EMU-saldo van decentrale overheden. Omdat het Rijk stuurt op een macro-norm, heeft een negatief EMU-saldo geen directe negatieve consequenties voor de gemeente Langedijk. Andere decentrale overheden kunnen de gezamenlijke tekortnorm namelijk beïnvloeden. Wanneer de gezamenlijke decentrale overheden echter niet voldoen aan de maximale tekortnorm, kan het Rijk in volgende kabinetsperioden als laatste redmiddel bij dreigende meerjarige structurele overschrijding een correctie uitvoeren door een deel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in depot achter te houden.

ga terug