Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Veiligheid

Het lokale veiligheidsbeleid is beschreven in het Lokaal Integraal Veiligheidsplan (LIVP) 2019-2022. Het plan gaat uit van een integrale aanpak van diverse veiligheidsthema’s in samenwerking met de ketenpartners. Het uitgangspunt is preventie (interventies aan de voorkant) boven repressie. De gemeente heeft de regierol binnen het veiligheidsdomein en brengt zodoende de relevante publieke en private partijen bij elkaar voor een zo optimaal mogelijk resultaat.

In het LIVP zijn de vier veiligheidsvelden 'sociale kwaliteit' (intermenselijke relaties), 'georganiseerde ondermijnende criminaliteit', 'informatieveiligheid' (waaronder cybercrime) en 'jeugd, alcohol en drugs' tot prioriteit benoemd. In het kader van het meerjarig LIVP wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin acties zijn beschreven die de gemeente met haar ketenpartners gaat uitvoeren.

In het uitvoeringsprogramma is de veiligheid en de leefbaarheid van de openbare ruimte een belangrijk onderwerp. Om het toezicht op deze zaken te waarborgen en waar mogelijk aan de voorkant preventieve interventies te plegen zal in 2020 de capaciteit van de BOA's worden verhoogd.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 1.809

2,7 %

Baten

€ 1

0,0 %

ga terug