Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Structureel evenwicht

Structureel evenwicht

Het toezicht van de provincie richt zich op het meerjarig structurele evenwicht van de begroting. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de begroting van de gemeente de komende jaren structureel wel in evenwicht is.

Structureel begrotingssaldo (x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

saldo baten en lasten

1.401

N

891

N

1.596

N

1.126

N

toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-1.703

V

-1.007

V

-1.009

V

-208

V

begrotingssaldo na bestemming

-302

V

-116

V

587

N

918

N

waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-132

V

49

N

690

N

975

N

Structureel begrotingssaldo

-170

V

-165

V

-103

V

-57

V

ga terug