Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Milieu

Het programma Milieu omvat de taken die de gemeente uitvoert op basis van diverse wetten zoals de Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming en de daaruit voortvloeiende besluiten. Daarnaast omvat het de milieutaken van de Ruimtelijke ordening/Omgevingswet en de taken die de gemeente is aangegaan om te zorgen voor energiebesparing en een duurzame leefomgeving. Dit doet de gemeente, door de uitvoering van het energiebeleidsplan 'Langedijk CO2-neutraal in 2035' en de energietransitie.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 575

0,9 %

Baten

€ 1

0,0 %

ga terug