Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Meerjaren balans

Op grond van artikel 20 lid 1b BBV en artikel 22 lid 1 BBV moet een begin en eindbalans worden opgenomen van het begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren.

Activa

2019

2020

2021

2022

2023

Passiva

2019

2020

2021

2022

2023

(Im)materiële vaste activa

Reserves

Boekwaarde

72.404

85.499

92.875

94.410

92.134

boekwaarde

21.769

17.999

16.296

15.289

14.280

afschrijvingen t.l.v. de exploitatie

-3.936

-4.921

-5.834

-6.284

-6.464

exploitatiesaldi

0

0

0

0

0

investeringen

17.579

12.297

7.369

4.008

4.838

toevoegingen

2.393

301

452

389

389

bijdragen andere overheden

-548

onttrekkingen

-6.163

-2.004

-1.459

-1.398

-597

desinvesteringen

boekwinst desinvesteringen

Voorzieningen

boekwaarde

6.901

7.338

8.196

8.826

9.427

Financiële vaste activa

bruto dotaties

3.013

3.231

3.313

1.513

1.380

boekwaarde

4.369

4.131

3.880

3.621

3.347

betalingen

-2.576

-2.373

-2.683

-912

-912

uitgifte

aflossing

-238

-251

-259

-274

-290

Vaste schulden

boekwaarde

66.235

73.919

83.810

89.588

92.344

Gronden in exploitatie

opname

14.900

16.900

13.800

10.800

12.300

boekwaarde

28.289

20.783

17.344

15.885

14.026

aflossing

-7.216

-7.009

-8.022

-8.044

-9.046

vermeerderingen

3.099

2.480

2.737

2.059

2.038

verkoop gronden

-10.605

-5.919

-4.196

-3.918

-4.410

Vlottende passiva

schulden < 1 jaar

8.000

4.000

2.000

1.000

0

Gronden niet in exploitatie

liquide middelen

boekwaarde

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

kasgeld

5.857

5.622

5.622

5.622

5.622

aankoop grond,

overlopende passiva

1.900

1.000

1.500

500

1.000

incl uitgaven bouw- en woonrijp

grondverkopen

- verkoopopbrengst

- boekwinst

Aandelen

Boekwinst

Vlottende activa

Vorderingen

2.000

2.000

6.000

10.000

18.000

liquide middelen

Overlopende activa

1.000

1.225

1.309

2.066

1.368

115.013

118.924

122.825

123.173

126.187

115.013

118.924

122.825

123.173

126.187

ga terug