Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Openbare ruimte

Een gezonde, veilige en schone openbare ruimte vormt de basis voor een goede en prettige leefomgeving. Om de openbare ruimte goed te beheren, hanteert de gemeente een integrale aanpak. De inwoner beoordeelt immers niet de kwaliteit van de afzonderlijke onderdelen, maar de kwaliteit en het totale beeld van de leefomgeving als geheel. Openbaar groen, afvalinzameling, wegen, riolering, water en civiele kunstwerken vormen de hoofdonderdelen van het programma Openbare ruimte. Maar ook de openbare verlichting, speelvoorzieningen, gebouwen en het onderhoud op begraafplaatsen en sportvelden behoren hiertoe. Door de grote raakvlakken is ook het verkeersbeleid in dit programma opgenomen.

In 2020 wordt gewerkt conform de Strategische Beheervisie 3.0. De focus ligt daarin op doelen voor een veilige, leefbare (schoon en heel) en bereikbare openbare ruimte. Daarnaast zijn doelen opgenomen voor toekomstgericht beheer van de openbare ruimte; namelijk een openbare ruimte naar de wens van de gebruiker en duurzaam ingericht.

Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig en water robuust ingericht te zijn. Om deze ambitie verder vorm te geven is op Prinsjesdag 2017 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DRA) gepresenteerd, als onderdeel van het Deltaprogramma. Het DRA is gericht op het maken van afspraken over ruimtelijke maatregelen om de gevolgen van wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen te beperken. In 2020 moet klimaat robuustheid zijn verankerd in beleid en handelen bij alle overheden, zodat er in dertig jaar geleidelijk aan toegegroeid kan worden naar een klimaatbestendig land. In Langedijk wordt dit bereikt door dit beleid op te stellen met de regionale partners in de samenwerking in de (afval)waterketen Noord Kennemerland Noord.

De Omgevingswet heeft ook invloed op het programma Openbare ruimte. Onder andere het verkeersbeleid moet een plek krijgen in de Omgevingsvisie. De komende jaren wordt hierover meer duidelijk. Tot die tijd blijft het Verkeer en Vervoerplan Langedijk het beleidskader.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 18.026

27,4 %

Baten

€ 11.214

17,4 %

ga terug