Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

2020 

2021

2022

2023

Programma

Lasten

Bestuur en burgers

Vervangingen gemeentelijke gebouwen

20

Training personeel en mobiliteit

1.426

Aanschaf iPads raadsleden

20

Basisregistratie ondergrond

30

Expertise ICT

350

325

Fusiebudget

-430

430

Ruimtelijke ordening

Invoeringskosten Omgevingswet

565

514

387

310

 Milieu

Inrichten duurzaamheidsportaal en communicatie

60

60

Sociaal Domein

Ombuigen uitkeringen 

50

Openbare ruimte

Vervangingen gemeentelijke gebouwen

36

Vervanging kunstwerken

45

Aanvulling jaarschijven o.b.v. beheerplan water 2014-2017

73

77

Consequenties inspecties kunstwerken

8

13

-135

Evalueren horecabeleid

16

Bijdrage Koolsail

30

Totale lasten

2.215

1.470

420

175

Baten

Algemene dekkingsmiddelen

Precariobelasting

-1.691

-1.691

Totale baten

-1.691

-1.691

Subtotaal

524

-221

420

175

Mutaties reserves

Aanpassen dekking kapitaallasten I&A

20

Training personeel en mobiliteit

-676

Reserve automatisering

270

270

Aframen geplande onttrekking reserves

800

Totaal mutaties reserves

-656

270

270

800

Saldo incidentele baten en lasten

-132

49

690

975

ga terug