Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Ruimtelijke ordening

De gemeente moet beschikken over een actueel ruimtelijk- en omgevingsbeleid. Hiermee wordt ingespeeld op wettelijke kaders en maatschappelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Binnen dit programma is de Structuurvisie Langedijk 2012-2030 richtinggevend.
Het programma omvat de taken op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Belangrijkste componenten zijn:

  • Het ontwikkelen en actualiseren van bestemmingsplannen.
  • Grondexploitaties.
  • Het afgeven van WABO-vergunningen en het doorberekenen van de kosten via leges.
  • Bouw- en woningtoezicht.
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van volkshuisvestingsbeleid.

De invoering van de Omgevingswet grijpt grondig in op de huidige manier van werken binnen het taakveld. Het project Omgevingswet wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Heerhugowaard. Het project Omgevingswet omvat drie thema’s:

  1. Veranderopgave

De veranderopgave brengt een verschuiving van verantwoordelijkheden en bevoegdheden met zich mee. Dit vraagt niet alleen een andere werkwijze, maar ook een andere houding en ander gedrag van alle betrokkenen.

  1. Instrumentarium

De huidige situatie waarin aparte wetten, sectorale structuurvisies, bestemmingsplannen, beheersverordeningen, lokale verordeningen en beleid naast elkaar bestaan, vervalt door de nieuwe Omgevingswet. Het stelsel van de Omgevingswet beoogt een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Daarbij wordt naast een andere houding, een meer ‘faciliterende opstelling’ van de overheid verwacht. Om dit te bereiken moet een nieuw instrumentarium worden ingevoerd.

  1. Informatievoorziening

De Omgevingswet gaat uit van geheel digitaal werken. Hiervoor moet de informatievoorziening van Langedijk aangepast worden.

In 2020 worden verdere stappen gezet op het gebied van het wettelijke instrumentarium, de veranderopgave en de digitaliseringsopgave. Zo wordt de Houtskoolschets van de Omgevingsvisie op de vijf hoofdthema's verder verdiept. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord (OD NHN), de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord (VR NHN) en andere partners, zodat de werkprocessen goed op elkaar zijn afgestemd. Bovendien verloopt de advisering over en weer dan snel en accuraat.

Het is van belang dat, zowel regionaal als met de VNG, de samenwerking wordt gezocht. Dit om van elkaars expertise gebruik te maken, dubbeling van werkzaamheden en uiteraard overbodige kosten te voorkomen.

De wet Kwaliteitsborging moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van bouwwerken verbeterd wordt en de positie van de opdrachtgever wordt versterkt. Door het verbeteren van die positie zijn deze opdrachtgevers beter in staat hun belangen ten aanzien van de bouwkwaliteit te behartigen. De noodzaak tot (het op andere wijze) verbeteren van de bouwkwaliteit vloeit voort uit, volgens de toelichting, onder andere:
- steeds hogere kwaliteitseisen (waaraan niet alle marktpartijen kunnen of willen voldoen),
- toegenomen complexiteit van het bouwproces en
- versnippering van het bouwproces en daarmee een onheldere verdeling van de verantwoordelijkheden.
De wet zou op 1 januari 2019 ingaan, maar is opnieuw uitgesteld. De planning nu is dat deze wet gelijktijdig met de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt. Het doel en de kaders van de wet zijn bekend binnen de organisatie en de consequenties zijn al globaal in beeld gebracht.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 4.468

6,8 %

Baten

€ 3.640

5,6 %

ga terug