Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Onderwijs

De ingezette koers op onderwijsbeleid wordt in 2020 verder uitgewerkt. De kinderen in Langedijk krijgen alle kansen om zich te ontwikkelen. De gemeente, scholen, ouders en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werken daarvoor actief samen. De kinderen worden in een breder perspectief gevolgd. Zorg en begeleiding rondom een kind worden niet meer solistisch behandeld, maar alleen nog integraal. Verdere ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC) bevordert een integrale aanpak. Het IKC biedt mogelijkheden de bestaande versnippering op te heffen, niet alleen voor de voorschoolse periode maar voor de gehele doorgaande leer- en ontwikkelingslijn tot 12 jaar. Bijvoorbeeld kinderen die het tijdelijk moeilijk hebben, bieden we wat ze nodig hebben. Samenwerking met voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs en de nieuwe jeugdgezondheidszorg is hierbij voor de gemeente vanzelfsprekend. Het is ook terug te zien in het aanbod voor nieuwkomers; de gemeente ondersteunt de scholen bij onderwijs aan nieuwkomers.

Goed onderwijs is één van de basiscondities om een goede start te maken in onze samenleving. Het gaat hierbij om de diversiteit in het aanbod, een goede aansluiting op het beroepsonderwijs en het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt. Vanaf 1 augustus 2014 geldt de zorgplicht voor scholen. Deze zorgplicht is geregeld in de Wet passend onderwijs. Het doel van de Wet passend onderwijs is dat voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs wordt gerealiseerd. De wet gaat over het stelsel van voorzieningen voor leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben van primair tot en met middelbaar beroepsonderwijs. De gemeente is hierin een belangrijke partner. Onderwijs en gemeenten bieden samen en in samenhang passend onderwijs en passende opvoed- en opgroei-ondersteuning voor het kind, het gezin en de docenten in de klas. Vooral ter versterking van de directe omgeving van een kind (het gezin, de klas) om te voorkomen dat kinderen extra zorg nodig hebben.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.614

4,0 %

Baten

€ 563

0,9 %

ga terug