Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Uitgangspunten begroting 2020

Algemeen
Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

 • algemeen prijspeil 2019
 • loonsom 5% cao
 • gemeenschappelijke regelingen 2,8%
 • belastingen en leges/retributies 2,4%
 • huurverhoging 2,4%
 • rente kortlopende geldleningen 0%
 • rente langlopende geldleningen 1,1%

Loonsom

In de loonsom 2020 is rekening gehouden met een loonsverhoging van 5% conform de vastgestelde cao. Vanaf 2021 is rekening gehouden met een stijging van 6,5%. De formatie is bevroren toen de plaatsingsprocedures voor de nieuwe organisatie zijn gestart. Deze formatie is opgenomen in de begroting. Daarnaast is een berekening gemaakt voor de extra kosten van de formatie in de nieuwe organisatie.

Gemeenschappelijke regeling

De bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen is, overeenkomstig de regionale afspraak, met maximaal 2,8% verhoogd voor de loon- en prijsontwikkelingen.

Gemeentefonds
In de begroting wordt geen rekening gehouden met algemene prijsstijgingen. We gaan uit van het prijspeil in het gemeentefonds, hierin wordt de uitkering berekend tegen constante prijzen. Algemene prijsstijgingen en -dalingen worden gecompenseerd door het accres van het gemeentefonds.
Bij de berekening van de gemeentefondsuitkering wordt uitgegaan van de laatst bekende circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken; de septembercirculaire 2019.

Belastingen, heffingen en tarieven

Bij de leges gaan we uit van kostendekkende tarieven. De belastingen en de overige rechten worden verhoogd met de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (2,4%). Daarnaast houden we rekening met autonome ontwikkelingen, zoals de waardeontwikkeling van de WOZ-objecten, uitbreiding areaal en kostendekkendheid. De tarieven van de rioolheffing zijn gebaseerd op het herziene kostendekkingsplan 2018.

Grondexploitaties

Op dit moment zijn er 7 lopende grondexploitaties. We verwachten in 2020 winst uit te nemen bij de complexen Sint Maarten en Dr. Wilminkstraat fase 2. Bij de grondexploitaties wordt € 607.000 toegerekend aan personeelskosten voor de voorbereiding en het toezicht.

Financiering
De volgende rentepercentages zijn gehanteerd in de begroting 2020:

 • langlopende geldleningen (1,1%)
 • kortlopende geldleningen (0,0%)
 • omslagrente (1,6%)
 • rente bouwgrondexploitaties (1,1%)
ga terug