Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Besturen en burgers

In dit programma zijn de taakvelden bestuur, burgerzaken en de ondersteuning van de organisatie opgenomen. Dit programma volgt daarmee de indeling zoals is voorgeschreven in het BBV.

Bestuurlijke toekomst
Vanaf 1 januari 2020 is gestart met de nieuwe gezamenlijke ambtelijke werkorganisatie van Heerhugowaard en Langedijk. De derde fase van de vorming van de ambtelijke organisatie  (starten en  doorontwikkelen) is daarmee een feit.
Hieraan voorafgaand heeft een haalbaarheidsonderzoek (fase 1) plaatsgevonden. Naar aanleiding van de conclusies van dit onderzoek is tevens gestart met een verkenning voor een bestuurlijke fusie en is een bedrijfsplan (fase 2) opgesteld. Nadat het bedrijfsplan is goedgekeurd, is fase 3 gestart; het opstellen van een gemeenschappelijke regeling en begroting. Daarnaast is de organisatie verder ingericht en ontwikkelt de organisatie zich ook na januari 2020 nog verder. 

De ambtelijke fusie is de eerste stap om de gemeenten sterker en krachtiger te maken, de voorgenomen bestuurlijke fusie is daarop een tweede stap. Door de fusies kunnen de gemeenten inzetten op het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Daarnaast wordt ingezet op het verlagen van de kwetsbaarheid van de organisatie en het versterken van de regionale positie. Door de samenvoeging gaan de kernen van Langedijk en Heerhugowaard sterker de toekomst in. De nieuwe gemeente kan meer publieke waarde creëren voor haar inwoners en omgeving. Het wordt een sterke en innovatieve gemeente, waar iedereen telt en wordt gezien, met ruimte voor mens en natuur. Een ambtelijke fusie met daaraan gekoppeld (de voorbereidingen van) een bestuurlijke fusie vergt wel capaciteit. Bovendien heeft de nieuwe werkorganisatie nog een slag te slaan om de capaciteit naar het gewenste niveau te brengen. 

Volgens de planning van de bestuurlijke fusie gaat de nieuwe gemeente op 1 januari 2022 van start. Hieraan voorafgaand is in oktober 2019 het herindelingsontwerp voorgelegd aan de gemeenteraden en daarop volgt in 2020 het herindelingsadvies. In 2020 stuurt Gedeputeerde Staten het herindelingsadvies met provinciale zienswijze op naar de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). BZK toetst het herindelingsadvies en de provinciale zienswijze aan het beleidskader en stelt een wetsvoorstel op. Het wetsvoorstel wordt behandeld door achtereenvolgens de ministerraad, de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. In 2021 worden herindelingsverkiezingen gehouden.

Waar nodig worden extra middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van de ambtelijke en de beoogde bestuurlijke fusie en de realisatie van de beleidsdoelstellingen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 12.333

18,7 %

Baten

€ 920

1,4 %

ga terug