Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Begroting in vogelvlucht

Leeswijzer

Met ingang van de Programmabegroting 2017 is de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in de begroting verwerkt. Hieronder lichten wij, ter opfrissing, nog even kort toe wat de belangrijkste wijzigingen waren, met betrekking tot de leesbaarheid van de begroting.

Verplichte taakvelden
Gemeenten mogen hun eigen programma-indeling kiezen. De indeling in taakvelden daarentegen is verplicht. Hierdoor is het makkelijker om de prestaties van gemeenten onderling te vergelijken.

Verplichte set indicatoren voor alle gemeenten
Er is een basisset indicatoren opgesteld die alle gemeenten in de begroting en jaarstukken moeten opnemen. Er is niet voor alle verplichte indicatoren gemeentelijk beleid opgesteld. Waar dit het geval is, hebben wij het streefgetal van de indicator gelijk gesteld aan de streefwaarde. De verplichte indicatoren moeten niet verward worden met de prestatie-indicatoren die bij de doelstellingen vermeld worden: deze prestatie-indicatoren worden gebruikt om te toetsen of de beleidsdoelstellingen behaald zijn en gelden specifiek voor Langedijk.

Taakveld overhead
In het gewijzigde BBV worden overheadkosten niet langer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Wij nemen deze kosten op onder het programma Besturen en burgers. Indirecte kosten die een rechtstreekse relatie hebben met een specifiek taakveld zijn, zoveel als mogelijk, wel toegerekend.

Verbonden partijen
De (beleids-)ontwikkelingen inzake verbonden partijen zijn, conform de begrotingsvoorschriften BBV in de beleidsprogramma’s opgenomen, waarop de samenwerking met de verbonden partij betrekking heeft. Hierdoor kan de bijdrage van verbonden partijen en daaraan verbonden risico’s makkelijker in de beschouwingen over de begroting en rekening worden meegenomen. In de paragraaf 'Verbonden partijen' zijn alle verplicht op te nemen gegevens opgenomen per verbonden partij.

Inhoudelijk zijn net als in de Programmabegroting 2019 alleen ontwikkelingen opgenomen die nieuwe informatie met zich meebrengen. Dit geldt voor zowel de beleidsaspecten als voor de financiën. Bestaand beleid wordt verondersteld bekend te zijn bij de Raad. Daarnaast zijn individuele mutaties onder € 10.000 niet toegelicht. Dit om de hoeveelheid gepresenteerde financiële mutaties te beperken, zodat beter inzicht ontstaat in de wijzigingen die relevant zijn. Verder moeten bedragen met een '-' teken in de tabellen en overzichten als positief en als een voordeel worden gelezen.