Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Sociaal domein

Prestatieindicatoren

Prestatie-indicatoren

nr

Indicator

Uitleg indicator

Beschikbare
periode

Referentie
waarde

Streefgetal

Toelichting streefgetal

20

Niet-sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

2016

39,80%

27%

Streven naar afname percentage niet-sporters, omdat in 2019 nieuw sportbeleid wordt uitgerold.

21

Banen

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2018

424,8

435

Trendmatige stijging zet door, dit is ook een landelijke trend.

22

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2015

1,31%

1,31%

23

Kinderen in uitkeringsgezin

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2015

3,78%

3,40%

Streven naar afname in percentage kinderen in uitkeringsgezin door positieve economische ontwikkelingen.

24

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

2017

69%

71%

De trendmatige stijging vanaf 2013, ook landelijk, zet door.

26

Werkloze jongeren

Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

2015

0,85%

0,70%

Er zijn geen lokale cijfers beschikbaar vanaf 2015. Landelijk gezien is er sprake van een daling vanaf 2015. (CBS/NJI)

27

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

2018

187

175

Vanaf 2017 is sprake van een lichte daling. Wij verwachten dat deze dalling doorzet, door extra inzet op reintegratie en de hoogconjunctuur.

28

Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2018

104

120

De stijging van het aantal ingezette reintegratietrajecten zet door, in verband met toestroom statushouders, extra inzet zorgklanten.

29

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

2018

8,60%

10%

Streven naar stabiliseren van % jongeren met jeugdhulp, daar waar stijgende lijn de trend is (zowel landelijk als lokaal).

30

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

2018

1,10%

1%

Streven naar stabilisering van % jongeren met jeugdreclassering door positief effect van bovenregionale inkoop geïndiceerde instellingen per 2019 en nieuwe werkafspraken.

31

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

2018

0,30%

0,10%

Streven naar stabilisering van % jongeren met jeugdreclassering door positief effect van bovenregionale inkoop geïndiceerde instellingen per 2019 en nieuwe werkafspraken.

32

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo, per 1.000 inwoners.

2018

31

33