Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Bedrijfsvoering

Inleiding

Inleiding

De  overheadfunctie is dienstbaar aan de gemeente als geheel.
Het is ondenkbaar dat de gemeente zijn taken kan uitvoeren zonder overhead. De overhead staat ten dienste van de gemeente als geheel om de taken te kunnen uitvoeren. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • effectief en efficiënt ondersteunen van de realisatie van de beleidsprogramma's;
  • rechtmatig uitvoeren van het  beheer en beleid;
  • transparant inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead.

De overheadfunctie wordt vanaf 2020 uitgevoerd door de werkorganisatie Heerhugowaard/Langedijk.

Organisatieontwikkeling 2020 en verder
De basis voor de nieuwe werkorganisatie Heerhugowaard/Langedijk is in het bedrijfsplan beschreven. De organisatie is ingericht en de medewerkers zijn geplaatst op de functies. Vanaf  1 januari 2020 start de nieuwe ambtelijke werkorganisatie  . Een werkorganisatie met een moderne en innovatieve dienstverlening.
Vanuit deze werkorganisatie wordt gewerkt aan het voorbereiden van een bestuurlijke fusie.
Het  fusieproces doet een  tijdelijk extra beslag op de  beschikbare ambtelijke capaciteit. Naast het fusieproces zal de normale dienstverlening op orde moeten blijven.
Extra middelen zullen nodig zijn. Zowel voor het fusieproces als het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen.  Het is van belang dat de ambities in de pas blijven lopen met de beschikbare middelen.

Informatievoorziening

Een belangrijke voorwaarde om de werkorganisatie effectief en efficiënt te organiseren is de gezamenlijke informatievoorziening. Dat betekent het standaardiseren en harmoniseren  van werkprocessen, de informatiesystemen en het gemeenschappelijk en effectief gebruik van data, Dit zal stapsgewijs worden ingevoerd. Voor 2020 wordt een gezamenlijk zaaksysteem en een document- en recordmanagementsysteem ingericht ("De Hoofdader" genoemd). De Hoofdader vormt de basis voor de informatiestroom van de frontoffice kanalen (website, balie, telefoon etc.), naar de achterliggende vakafdelingen en de daar gebruikte vakspecifieke toepassingen. Het is daarmee de digitale hoofdweg met veel aansluitingen.

Bedrijfsvoering zonder Informatiebeveiliging is ondenkbaar
Informatiebeveiliging is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarvoor is in de paragraaf bedrijfsvoering een apart hoofdstuk opgenomen.