Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Grondbeleid

Inleiding

Inleiding
Voorliggende paragraaf grondbeleid gaat in op de invulling van het gemeentelijke grondbeleid in 2020, zoals vastgelegd in de nota Grondbeleid. Vervolgens wordt kort ingegaan op de vastgestelde Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) de relevante ontwikkelingen in de eerste helft van 2019 en de mogelijke effecten daarvan voor 2020 en verder. Tenslotte wordt, als uitvloeisel van de nota Grondbeleid, ingegaan op de risico’s met betrekking tot de grondexploitaties en de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit.

Beleidslijn nota Grondbeleid
De vigerende nota Grondbeleid van de gemeente Langedijk spreekt een voorkeur uit voor faciliterend grondbeleid. Een faciliterend grondbeleid sluit goed aan bij de ruimtelijk ambities binnen de gemeente Langedijk zoals vastgelegd in de Structuurvisie 2012-2020 en het type projecten dat daaruit voortvloeit. Actief grondbeleid blijft mogelijk, echter alleen onder bepaalde condities. Bijvoorbeeld om maatschappelijke doelstellingen te realiseren, die anders niet door de markt worden opgepakt dan wel afdwingbaar zijn.

Voor de lopende projecten is de invulling van de beleidslijn voor 2020 weergegeven in onderstaande tabel. Dat in de meeste projecten toch sprake is van een actieve vorm van grondbeleid heeft te maken met het feit dat deze projecten al waren opgestart voordat de huidige beleidslijn is ingezet. Conform het gemeentelijk grondbeleid van toen wilde de gemeente zoveel mogelijk regie voeren op de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente, kortom actief grondbeleid.

Grondexploitatie project

Vorm

Sint Maarten

Actief

Breekland

Actief

Westerdel

Actief

De Ark

Actief

VLOW-locatie Dr. Wilminkstraat fase 2 (vml. Mavoveld)

Actief / Faciliterend *

Westrand Sint Pancras

Faciliterend

Veilingterrein

Faciliterend

  • Op de locatie Dr. Wilminkstraat fase 2 (voormalig Mavoveld) heeft de gemeente grondpositie, maar de gronden worden te zijner tijd in huidige staat overgenomen door een ontwikkelende partij die vervolgens de grondexploitatie voert en het gebied ontwikkelt tot woningbouw (concessiemodel). Daarmee valt Dr. Wilminkstraat fase 2 in de BBV-categorie ‘Grondbanken met transformatie, bestemd voor derden’. Hoewel niet volledig wordt voldaan aan de definitie van de BIE (Bouwgrond In Exploitatie) mag deze ontwikkeling wél als BIE worden aangemerkt en als zodanig worden verantwoord en gewaardeerd (zie BBV-notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken 2019).