Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Benodigd weerstandsvermogen

Risicosimulatie

In het pakket NARIS is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast, omdat de risico's zich niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang voor zullen doen. In deze simulatie is bekeken hoeveel geld nodig is om met een bepaalde mate van zekerheid de risico's af te kunnen dekken. Dit is weergegeven in onderstaande tabel.

Zekerheidspercentage

Bedrag

75%

2.339.441

80%

2.464.998

90%

2.808.017

95%

3.095.484

99%

3.634.192

Binnen de gemeente Langedijk is besloten voor de berekening van het weerstandsvermogen te rekenen met een zekerheidspercentage van 95%. Dit komt neer op een benodigde weerstandscapaciteit van € 3,1 miljoen.

Risicokaart
Risico's waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn, kunnen geplaatst worden in een risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico's naar kans en financieel gevolg. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Een risico dat een score heeft die in het rode gebied zit, vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. In onderstaande kaart vindt u de verdeling van de risico's binnen de gemeente Langedijk:

Er bevinden zich geen risico's in de rode vlakken. Wel bevindt de helft van de risico's zich in de oranje vlakken. Deze risico's worden gemonitord.