Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Financiering

Renteschema

De commissie BBV adviseert om het onderstaande renteschema in de paragraaf Financiering op te nemen, omdat met dit renteschema inzicht wordt gegeven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

a

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

1.133

b

De externe rentebaten -/-

-25

Totaal door te rekenen externe rente

1.108

c

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-474

d

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld

0

moet worden toegerekend

-474

Saldo door te rekenen externe rente

634

d1

Rente over eigen vermogen

0

d2

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

0

De aan taakvelden (inclusief overhead) toe te rekenen rente

634

e

De werkelijk aan taakvelden (inclusief overhead) toegerekende rente (renteomslag)

-1.548

Renteresultaat op het taakveld Treasury

-914

Het voordelig renteresultaat wordt in grote mate veroorzaakt doordat minder rente wordt betaald aan de bank dan er wordt doorberekend.